Istorijski pregled pravne diskriminacije žena

Istorijski pregled pravne diskriminacije žena Analiza društvenih sistema kroz istoriju dovodi nas do zaključka da je čitava istorija civilizacije obeležena neravnopravnošću među polovima. Sam termin pater familias podrazumevao je podređenost svih članova porodice, a naročito ženskih, glavi porodice (pater familias). Time je istorija čovečanstva označena podređenošću žene muškarcu. Monogamna patrijarhalna Read more…